Articels

บทความเผยแพร่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 กิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพจิตของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา
 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสาขาภาษาไทย ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดอัตลักษณศึกษา
 การศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการแฮชของอัลกอริธึมHMAC-MD5, HMAC-SHA1 และ CBC-MAC-AES.
 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนบนเว็บโดยกิจกรรม 5s เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 .
 เครือข่ายเฉพาะกิจสำหรับ สถานการณ์ภัยพิบัติ.
 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์.
 การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อนของประชาชนใน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.
 โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
 คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดยโสธร
 The Development of a Collaborative Network for School-based Management in Primary Schools, Yasothon Province
 Toward Egocentric Network-based Learner Profiling in Adaptive E-learning Systems: A concept paper